MATERI KELAS 5 SD, BAHASA JAWA

BAB 1

PURWAKA

Basa Jawi wonten era globalisasi perkembanganipun sampun pesat. Basa Jawi dipunginakaken dening sedaya lapisan masyarakat,dening tiyang nem, sesepuh, pemudha-pemudhi, uga lare-lare alit. Sedaya punika kedah mangertos kepripun cara ngginakaken, ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan karma inggil. Kepripun bahasa tiyang nem kaliyan tiyang sepuh, lare kaliyan tiyang sepuhipun, lare kaliyan lare kedah leres lan mangertos konteksipun.

Wonten pendidikan basa khususipun ing SD kelas 5, kedahipun sedaya siswa sampun saged ngginakaken konteks basa kanthi leres, saged nyerat aksara jawi, nyekar salah satunggaling tembang macapat lan tembang dolanan. Kangge mbiyantu pendidikan basa jawi siswa kelas 5 SD, maos, micara, nyerat, nyemak kanthi leres, ugi siswa saged ngapresiasikaken sastra jawi kanthi lancar lan leres dipunsusun makalah punika wonten sakjabaning tugas mata kuliah bahasa jawi ingkang dipunasta dening Bu Sri Sukasih.

Tujuan panyeratan makalah punika supados siswa saged nampi piwulang kanthi tepat, materinipun (maos, micara, nyerat, nyemak) lan ngginakaken basa Jawi kanthhi trep. Siswa ugi saged ngapresiasikaken sastra Jawi kanthi lancar lan leres saenggo indikator lan kompetensi dhasaripun saged dipunkuaos saenggo siswa saged njangkepi 3 aspek inggih punika afektif, kognitif lan psikomotor.

Ingkang dados permasalahan wonten makalah inggih punika’’Materi pundi kemawon ingkang sampun cocok kanggo siswa kelas 5 SD ?’’

BAB II

SURASA

 1. MICARA (GUNEMAN)

Kompetensi Dasar : Mraktekaken drama cekak lan peranganipun drama ingkang trep kaliyan lare

Indikator:

 1. 1.        Ngucapaken pacelathon ngantos  jelas lan lancar
 2. 2.        Nyimpulaken watak tokoh
 3. 3.        Mraktekaken tokoh trep kaliyan watakipun

Tuladha :

Nalika bocah lagi bubar ngaso ana salah sijining bocah sing bengak-bengok.

Adi      :’’He, karepe piye iki? kelas wis  disapu ko diregeti maneh?’’

Ani      :’’Di, aku ora ngreti, kowe aja ngarani aku!’’

Adi      :’’Aku ora ngarani kowe, aku mung kepengin weruh sapa sing

ngregeti.’’

Ani      :’’Lha ngapa ta, ndadak pengin weruh? koksapu maneh rak wis

bar!’’

Adi      :’’Enake! Aku ki piket dina iki. Mengko yen bu Guru pirsa sapa

sing didukani?’’

(Dumadaken  Bu Guru rawuh)

Bu Guru:’’Ana apa ta? kok seru-serunan olehe ngomong?’’

Ani      :’’punika lho Bu, Adi nesu amargi kelasipun dipunregeti malih.

Kamangka Adi piketipun.’’

Bu Guru;’’Bocah-bocah, wis bola-bali Bu Guru ngendika, yen mbuwang

regedan ing papanne.Ngene iki rak ya ngrekasakake sing

piket.Nah, saiki kabeh ndungkluk, sing weruh regedan

banjur age-age njupuk regedan kuwi lan buwang ing

papanne.’’

Adi      :’’Maturkesuwun Bu, kula mboten perlu piket malih.’’

Bu guru:’’Ya wis, saiki diterusake pelajarane.’’

Saking pacelathon wonten inggil, kita saged mangertos menawi pacelathon kaliyan tiyang langkung sepuh ngagem basa karma lan kaliyan kanca sakpantaran ngagem basa ngoko.

 1. MAOS

Kompetensi Dasar : Maos kanthi paham

Indikator:

 1. 1.        Mangsuli pitakonan wacan
 2. 2.        Nyimpulaken surasa wacan
 3. 3.        Nyariosaken maneh surasa wacan

Tuladha :

Antasena Takon Bapak

Raden Antasena wiwit cilik mapan ing Gisik Narmada.Bebarengan karo Dewi Urang Ayu, ibune lan Hyang mintuna, eyange. Sanajan mapan ing papan kang swasanane tentrem ing sungapane tempuran Bengawan Gangga lan Serayu sarta Ibu lan Eyange sabar nggulawentah, isih ana rasa sing ngganjel.Raden Antasena kepengin weruh lan ketemu bapake.

‘’Antasena dedeg-piadegmu dhuwur, gagah prakoso, duwe kuku pancanaka, sliramu ora beda karo bapakmu, ya Raden Werkudara,’’ Ngendikane Ibune.

‘’Sakpunika  Rama Werkudara wonten pundi bu?’’ pitakone Antasena ngangseg.

‘’raden Werkudara iku satriya Pandhawa kasatriyane Jodhipathi.yen sira pengin ketemu kudu enggal mrana.’’

Antasena banjur nyuwun pamit arep nggoleki bapakke, ora lali Dewi Urang Ayu maringi cupu Madusena kang bisa nambani tatu lan nguripake wong sing mati.

Nalika semana Prabu Gangga Trimuka raja Negara Dhasar Samodra kasil mikut pandhawa lan arep kanggo tumbal negarane. Pandhawa dilebokake ing konggedah (wewangunan saka kaca) saengga mati keplepeg. Kebeneran Antasena mlaku turut kali lan teka ana Negara Dhasar samodra, bareng weruh wong lima iku mau ana jero kaca, dheweke menehi petulungan.wong lima mau ditetesi banyu cupu Madusena mau lan urip maneh.Hyang Mintuna lan Dewi Urang Ayu tansah mamanuki lelakune Antasena, mula bareng ketemu karo Pandhawa diterangake yen Antasena iku putrane Werkudara. werkudara gelem nampa.

Samodra banjur disat dening Hyang Mintuna lan Dewi Urang Ayu.Bima lan Arjuna banjur ngrabasa Negara dhasar Samodra. prabu Gangga Trimuka mati ing sakjroning paprangan.

Katrangan tembung:

Mikul              : nyekel (menangkap)         Sungapan     : muara

Tumbal          : kurban                                 Ngrabasa       : nyerang

Keplepeg       : ora bisa ambekan

Ngangseg     : ndheseg,nggesuk (mendesak)

 1. NYEMAK

Kompetensi Dasar: mirengaken pesen langsung utawi ngagem telepon

Indikator:

 1. Nyatet isi pokok pesenipun
 2. Ngaturaken pesen ingkang dipuntampi kanthi langsung kaliyan mboten langsung ngagem basanipun piyambak

Tuladha :

Mirengake pacelathon ngagem telepon wonten mandhap!

Pak Rudi       : ’’Halo!sugeng enjang.’’

Edi                  : ’’Sugeng enjang’’

Pak Rudi       : ’’Punapa leres punika Pak Agus?’’

Edi                  : ’’Oh sanes, kula putrane, punika sinten nggih?’’

Pak rudi         : ’’Pak Rudi,punapa saged matur kaliyan Pak agus?’’

Edi                  : ’’Nuwun sewu, Bapak dereng kondur, wonten kersa punapa

pak?’’

Pak Rudi       : ’’Ngeten Mas, kula pesen kemawon mbenjang dinten senen

tanggal 7 Agustus jam sanga, bapak dipunaturi dhateng

Puskesmas Kertasana saperlu nampi pengarahan

penyemprotan nyamuk demam berdarah.’’

Edi                  : ’’Senen nggih pak?’’

Pak Rudi       : ’’Inggih Mas, tulung aturaken marang Bapak. Maturnuwun

Mas.’’

Edi                  : ’’Inggih Pak, sami-sami.Mangke kula aturaken.’’

Saking pacelathon wonten inggil, kita saged mangertos menawi pacelathon kaliyan tiyang langkung sepuh ngagem basa karma lan kaliyan kanca sakpantaran ngagem basa ngoko.

 1. NYERAT

Kompetensi Dasar : Nyetrat kanthi leres

Indikator:

 1. Njangkepi karangan kang during rampung
 2. Nyusun cengkorongan karangan kang sampun wonten ing ragam tulis
 3. Nyerat aksara lan angka jawi kanthi leres

Tuladha :

Karangan sing during rampung iki rampungna !

Kanugrahaning Gusti sing paling gedhe yaiku…(1) Kanggo mujudake awak kang sehat bisa kanthi cara njaga…(2) Karesikan iku bisa karesikaning (3)…(4)…,(5)…

Yen kahanan kaya mengkono iku wis…(6) ora aneh yen kabeh…(7) bisa ngrajakake urip kang…(8) Mula ayo padha ningkatake anggone njaga…(9) supaya…(10)

Gawekna karangan kanthi cengkorongan ing ngisor iki !

Pak Sumina susah. Kaluwargane pak Sumina lagi padha susah. Susahe  ora amarga ora bisa mangan.Nanging susahe amargi putrane ingkang aran Bayu lara wis pirang-pirang dhina. Dipriksakke menyang dhokter jebul lara sing angel ditambani. Pak Sumina saben dhina menggalih piye carane olehe tamba, mangka dhuwit ora ana.

Aksara lan Angka Jawa

a)    Aksara jawa

Ha                   Na                  Ca                  Ra                  Ka

Da                   Ta                    Sa                  Wa                  La

Pa                  Dha               Ja                   Ya                  Nya

Ma                  Ga                  Ba                  Tha                Nga

Aksara jawi wonten nginggil dipunwastani aksara legana utawi aksara wudha during ngagem sandhangan utawi pasangan.

Tuladha : Padha Jaya =

Sandhangan:

 1. 1.        Swara ‘’i’’ aranipun wulu (     )
 2. 2.        Swara ‘’e’’ aranipun taling (     )
 3. 3.        Swara ‘’O’’ aranipun talingtarung (     )
 4. 4.        Swara ‘’U’’ aranipun suku (     )
 5. 5.        Swara ’’e’’ aranipun pepet (     )

Ingkang mboten pareng dipunpepet inggih punika aksara ‘’ra’’ lan ‘’la’’ amargi : ‘’ra’’ digantos ‘’pa ceret’’ : lan ‘’la’’digantos ‘’nga lelet’’ :

Tuladha :

Sapi =                                    Coro =

Sate =                                    Bubu =

Peso =

Sandangan panyigeg utawi paten :

 1. 1.        Layar (     ) munine ‘’r’’
 2. 2.        Wignyan (     ) munine ‘’h’’
 3. 3.        Cecak (     ) munine ‘’ng’’
 4. 4.        Pangkon (     ) inggih punika sandhangan kanggo mateni aksara jawa nanging naming wonten pungkasan ukara utawi tembung.

Tuladha :

Pasar =                                               Gawang =

Sawah =                                             Manuk =

b)    Angka Jawa

1 =                               6 =

2 =                               7 =

3 =                               8 =

4 =                               9 =

5 =                               0 =

Tuladha :

12 =                                                                 2007 =

356 =                                                              8945 =

 1. APRESIASI SASTRA

Kompetensi dasar   : Ngapresiasiken susastra jawa, misalipun carito wayang,

naskah drama, lan geguritan

Indikator                     :

 1. Nyariosaken watak tokoh
 2. Nindakaken tokoh
 3. Nyariosaken malih surasaning wacan
 4. Saged nyekar jawi(macapat lan tembang dolanan

Tuladha :

Arjuna wiwaha

Prabu Niwatakawaca raja ing nagara Imarmantaka sowan menyang kahyangan saperlu nglamar Dewi Supraba. Dewa ora marengake, wusana dadi pasulayan, para dewa kalah. Gapura kahyangan banjur ditutup. Para wadya balane Prabu Niwatakawaca kandheg ing sakjabaning gapura kahyangan.

Amarga ora bisa ngalahake Prabu Niwatakawaca, Bathara Guru ya retune dewa golek satriya sing bakal dijaluki tulung mateni Prabu Niwatakawaca. Pamilihing dewa tumuju marang Raden Arjuna. Kala iku Raden Arjuna lagi tapa. Bathara Guru utusan widadari 7 cacahe supaya nggodha tapane Arjuna. Panggodhane ora mandi. Widadari mau banjur bali menyang kahyangan saperlu atur pelaporan.

Bathara Guru banjur  tumuju ing papan tapane raden Arjuna ing Gunung Indrakila, kanthi memba dadi juru mbebedak aran keratarupa. Pranyata sing dumadi ing Indrakila diweruhi Niwatakawaca banjur utusan raseksa kanga aran muka supaya memba dadi celeng lan gawe kisruhe Indrakila. Celeng mau bisa dipateni. Matine celeng mau ndadekake pasulayan antarane Arjuna lan Keratarupa. Loro-lorone padha ngaku yen celeng mau sing mateni nganggo panahe. Nalika Keratarupa arep dibanting, banjur malih wujud dadi Bathara Guru, Arjuna banjur nyembah. Ing kono Bathara guru paring dhawuh supaya Arjuna gelem mateni Niwatakawaca lan Arjuna kaparingan panah Pasopati.

Budhale Arjuna menyang Imarmantaka dikancani Dewi Supraba. Ing kono Niwatakawaca bisa kapanah Arjuna ngepasi ing pengapesane banjur mati. Arjuna bali marang kahyangan lan kawiwaha dadi manten dhaup karo Dewi Supraba.

Nyekar Jawi

 1. Tembang Macapat,ana 11 inggih punika gambuh, pangkur, sinom, dandanggula, asmarandana, pocung, megatruh, mijil, kinanthi, maskumambang, durma ananging kang dipun wulangaken dening kelas 5 namung Maskumambang, Mijil, kinanthi lan Pocung.

Tuladha :

POCUNG

6          6          5          3          i           i           i           2          6          6

Ba-      pak      pu       cung   la-        ir-         e          ti-         ni-       tah

5          3                      i           2          6          3          2          1

bi-        su                    la         mun    ri-         na       ket-      an

1          2          1          3          .           2          1          2          1          6

Pi-       nar-     su-      di                     den     te-            men-           i

6          1          2          3          2          2          1          6          3          5

Mung  sa-       ra-       na       pi-        nan-    dang   wruh   ba-      sa-

2          3

Ni-       ra

 1. Tembang dolanan wonten kathah, gundul-gundul pacul, tekate, suwe ora jamu lan sapanunggalane saged dipunpilih.

Tuladha :

TEKATE

Tekate dipanah

Dipanah ngisor gelagah

Ana manuk onde-onde

Mbok sir bombo

Mbok sir kate

Mbok si…r bombo…

Mbok si…r ka….te…

BAB III

PANUTUP

Kesimpulan :

 1. 1.        Minangka paring piwulang Basa Jawi  wonten kelas 5 SD kita kedah mangertos gangsal (5) aspek inggih punika maos, nyerat, nyemak, micara lan apresiasi sastra kanthi leres uga kita kedah mangertos aspek-aspek piwulangan (afektif, kognitif, psikomotor).
 2. 2.        Dados Guru kedah saged digugu lan ditiru supados kita gadhah kawibawan (cara lungguh, mlampah, lan micara) wonten manahipun siswa kang nampi piwulang.
 3. 3.        Guru kedahipun saged ngolah kelas kanthi kondusif, mbungahaken, lan nepangaken sistim preventif, ampun nepangaken sistim represif.

DAFTAR PUSTAKA

 1. 1.        Wibisana,Drs.2009.Pepak basa Jawi Anyar.Surakarta:Samodra Ilmu
 2. 2.        Hermawan,Agus.2009. Semarang:PGSD FIP UNNES
 3. 3.        Buku ‘’Seneng Basa Jawa’’ Desember2006 Semarang:ANEKA ILMU
Iklan
  • suheri
  • Agustus 20th, 2010

  materine kadose kirang katah ………….

 1. njih mangken saged kathah piyambak…..?hahaha…matur suwun kunjungane…

  • isa
  • November 20th, 2011

  bagus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • almunawar
  • November 22nd, 2011

  punopo saged kulo nambahi materine panjenengan kersanipun langkung jangkep.

  • almunawar
  • November 22nd, 2011

  matur nuwun sanget,kepareng

 2. aduh bapak materine kirang banghet pak….

 3. elek.!!!

 4. matur kesuwun mas

  • ezra kusuma
  • September 20th, 2012

  matursembahnuwun kangmas….

  • ipink mungil
  • Desember 10th, 2012

  nggeh sami sami

  • diakl;’;lkjhgfdazsdfgvbhkml;’/
  • Januari 15th, 2013

  i like javanese

  • nindyo hantoro
  • Maret 15th, 2013

  pripun … mas, pripun. tambah taun kok tambah akeh muridku sing ora ngerti basa krama, tata karama, pewayangan, lsp. golek buku sing bisa bombongake manah ora gampang

 5. W naszej ofercie znajdziecie Państwo najlepsze na rynku folie różnego typu i rodzaju.
  Rekomendujemy przede wszystkim folię budowlaną, którą sprzedajemy w ogromnie promocyjnych cenach.
  Sprzedawana przez nas folia budowlana jest jedną z najbardziej profesjonalnych na
  rynku, a co najlepsze, charakteryzuje ją naprawdę wyjątkowa cena.
  W związku z tym promujemy ten produkt. Trzeba również
  dodać, że nasza folia budowlana ma gwarancję jakości,
  dzięki temu jest zakupem ewidentnie bardziej opłacalnym.
  Niezwykle duża wytrzymałość i efektywność to jej fundamentalne zalety.

 6. I would also like to add if you do not already have an insurance policy otherwise you do not take part in any group insurance,
  you could possibly well really benefit from seeking the assistance of a
  health broker. Self-employed or those that have medical conditions normally seek the help of
  one health insurance brokerage service. Thanks for your short article.

  Thanks for your post. I would like to say that your health insurance dealer also works best for the benefit of the coordinators of your group insurance coverage.
  The health insurance agent is given an index of benefits searched for by somebody or a group coordinator.
  Such a broker may is find individuals or coordinators which usually best match up those desires.
  Then he presents his tips and if all parties agree, the
  broker formulates legal contract between the 2 parties.
  I will also like to express that most people who find themselves without health insurance can
  be students, self-employed and people who are unemployed.
  More than half with the uninsured are really under the
  age of Thirty-five. They do not think they are wanting health insurance simply because they’re young plus healthy. Its income is often spent on real estate, food, in addition to entertainment. A lot of people that do work either entire or as a hobby are not given insurance by means of their work so they move without as a result of rising expense of health insurance in the usa. Thanks for the thoughts you share through this web site.
  Thanks for the suggestions you write about through your blog. In addition, lots of young women that become pregnant will not even try to get medical insurance because they dread they won’t qualify.
  Although a few states at this point require insurers give coverage no matter the pre-existing conditions.
  Costs on most of these guaranteed plans are usually larger, but when taking into
  consideration the high cost of medical care it may be any safer route to take to protect a person’s financial potential.
  I have taken note that of all different types of insurance, medical insurance is the most dubious because of the discord between the insurance policies company’s obligation to remain profitable and the
  user’s need to have insurance plan. Insurance companies’ revenue on wellness plans are very low,
  as a result some businesses struggle to gain profits. Thanks for the ideas you
  reveal through this site.

 7. The onus is on you to set a goal for yourself, but ensure that it is
  practical and achievable, then start tracking your
  smoking statistics then review them in a graph pattern.
  Now the smoker does not have to worry about the bad smell, tar, hazardous chemicals and nicotine,
  which the original traditional cigarette contains and fulfill the nicotine urge
  by using e-cig. As opposed to looking for the
  best general, you might choose to pick the best buy smokeless cigarettes within a selected value
  assortment, to help keep your costs down.

  • rudy begox
  • Agustus 23rd, 2013

  sma sja pelajaran tahun ini semakin sulit

  • wong nglarangan
  • Januari 5th, 2014

  matur suwun

 8. I don’t even know how I ended up here, but I
  thought this post was great. I don’t know who you are
  but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  • zain
  • Oktober 3rd, 2014

  materi jawane dipun lengkapi pindah, sae

 9. apik apik wae

  • susi hartono thok thil
  • Februari 3rd, 2016

  samubarang ingkang ageng lan sae temtu kedah diwiwiti saking samubarang ingkang alit…..materi punika sampun miwiti….mugya kathah ingkang saged nuladha….lan ngrembakakaken basa Jawi….saengga lansah lestantun…..

 10. Checking to see if there is a June meeting scheduled? I’m looking for an REIA to join.

 11. Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you may be a great
  author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back from now on. I want
  to encourage that you continue your great posts, have a nice day!

 1. Februari 12th, 2015
 2. Oktober 19th, 2017

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: